0
Mijn favorieten
Mijn mandje

uw winkelmandje is leeg.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN EDISAC.NL

EDISAC.NL is een bedrijf dat deel uitmaakt van de vereenvoudigde naamloze vennootschap REFLEX BLUE.

 

Artikel 1 – Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder :

 

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag: kalenderdag;

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of de ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, al dan niet mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt, en daarbij onder andere producten, diensten en/of (toegang tot) digitale inhoud op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, diensten en/of digitale inhoud zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van ondernemer en consument, en waarbij tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer middelen voor communicatie op afstand;

  

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

 

Deze algemene verkoopsvoorwaarden vertegenwoordigen het geheel van clausules welke van toepassing zijn op het aanbod door de vereenvoudigde naamloze vennootschap REFLEX BLUE, met statutaire zetel te Bailleul, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 522 043 348, hierna genoemd ‘REFLEX BLUE’, ter attentie van elke potentiële koper van producten via de website www.edisac.nl, hierna genoemd ‘de consument’.

Alle correspondentie met REFLEX BLUE geschiedt op voormeld adres of via het e-mailadres klantendienst@edisac.nl.

Vestigings- en bezoekadres :

REFLEX BLUE
Parc d’activités de la Verte Rue
Allée des Prêles
59270 Bailleul
Frankrijk

Telefoonnummer : (085) 808 00 10

Bereikbaarheid: Van maandag t/m vrijdag vanaf 09.30 tot 17.00

Btw-identificatienummer : FR66 522 043 348

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen de ondernemer en de consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op eenvoudige manier kan worden geraadpleegd en de voorwaarden door de consument kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager voor latere kennisneming.
 3. Elke consument kan ten alle tijde kennisnemen van de algemene verkoopsvoorwaarden op de volgende webpagina https://www.edisac.nl/algemene-verkoopsvoorwaarden-t2687-nl/ (hierna ‘de webpagina’). Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aan de consument worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze onverwijld kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het op voornoemd bedoelde wijze bieden van een redelijke mogelijkheid om van de algemene voorwaarden kennis te nemen, wordt de uitdrukkelijke instemming van de consument vereist indien de overeenkomst op afstand niet langs elektronische weg tot stand komt.
 5. Omdat de algemene verkoopsvoorwaarden kunnen worden gewijzigd, zijn de van toepassing zijnde voorwaarden deze die op de webpagina staan op de datum van de bestelling, dan wel die, in het geval de raadpleging via elektronische weg redelijkerwijs niet mogelijk is, op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze onverwijld kosteloos worden toegezonden.
 6. Elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, is onderworpen aan de uitdrukkelijke toestemming van REFLEX BLUE.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 

 1. De karakteristieken van de door de consument bestelde producten zijn terug te vinden op de pagina ‘producten’ op de volgende website www.edisac.nl (hierna ‘de website’).
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Verschillen tussen de foto en het geleverde product kunnen derhalve geen aanleiding geven tot aansprakelijkheid van REFLEX BLUE, onverminderd het herroepingsrecht van artikel 12.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 4. Het aanbod van producten en de prijzen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de website en binnen de voorradig zijnde stock.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 6, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Door aanvaarding van het aanbod wordt de consument geacht bekend te zijn met het feit dat de bestelling een betalingsverplichting jegens de ondernemer inhoudt.
 3. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg (door een e-mail aan de consument) de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 4. Het plaatsen van een bestelling via de website door gebruik te maken van een persoonlijk account samen met de bevestiging van de bestelling door REFLEX BLUE via e-mail vormen de totstandkoming van de overeenkomst langs elektronische weg.
 5. De ondernemer treft passende en technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving.
 6. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 7. De ondermer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, welke informatie duidelijk en begrijpelijk is, meesturen:

-      De voornaamste kenmerken van het product, de dienst of de digitale inhoud, in de mate waarin dit gezien de gebruikte duurzame gegevensdrager en het product, de dienst of de digitale inhoud, passend is;

-      De identiteit van de ondernemer;

-      Het vestigingsadres van de ondernemer, alsmede het telefoonnummer, fax en e-mailadres van de ondernemer, voor zover beschikbaar;

-      Wanneer dat verschilt van het voornoemd verstrekte adres, het adres van de vestiging van de ondernemer waaraan de consument eventuele klachten kan richten;

-      De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

-      De totale prijs van het product, de dienst of de digitale inhoud, met inbegrip van alle belastingen van het product, of, als door de aard van het product, de dienst of de digitale inhoud de prijs redelijkerwijs niet vooraf kan worden berekend, de manier waarop de prijs moet worden berekend, en, in voorkomend geval, alle extra vracht-, leverings- of portokosten en eventuele andere kosten of, indien deze kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, het feit dat er eventueel dergelijke extra kosten verschuldigd kunnen zijn;

-      De wijze van betaling, levering, uitvoering, de termijn waarbinnen de ondernemer zich verbindt het product, de dienst of de digitale inhoud te leveren of te verlenen, en voor zover van toepassing, het klachtafhandelingsbeleid van de ondernemer;

-      Wanneer een recht van ontbinding van de overeenkomst bestaat, de voorwaarden, de termijn en de modaliteiten voor de uitoefening van dat recht, alsmede het modelformulier voor ontbinding opgenomen in bijlage I, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

-      Het feit dat de consument de kosten van het terugzenden van het product zal moeten dragen in geval van uitoefening van het recht op ontbinding/ herroeping en, indien het product niet per gewone post kan worden teruggezonden, de kosten voor het terugzenden van het product;

-      Een herinnering aan het bestaan van de wettelijke waarborg dat het afgeleverde product, dienst of digitale inhoud aan de overeenkomst moet beantwoorden;

-      De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de onderneming en op elke totstandgekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument.
 2. Het plaatsen van een bestelling impliceert de volledige aanvaarding van de consument van deze algemene verkoopvoorwaarden. Elke tegenstrijdige bepaling voorgesteld door de consument is niet tegenstelbaar aan REFLEX BLUE. REFLEX BLUE kan contractueel niet gebonden zijn door enig ander document dan deze algemene verkoopsvoorwaarden, zoals een prospectus of een catalogus, welke enkel een indicatieve waarde hebben.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van veertien dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;
 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. 
 4. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiele drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 5. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag waarop de overeenkomst is gesloten.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking daarvan. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan

 

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn ondubbelzinnig en schriftelijk, via post, fax of e-mail aan de website www.edisac.nl, op elektronische wijze via de website van de ondernemer, of door toezending van het ingevuldige modelformulier voor ontbinding/heroeping, bedoeld in bijlage I, voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen.
 2. Brengt de consument op elektronische wijze via de website van de ondernemer een verklaring tot ontbinding uit, dan bevestigt de ondernemer onverwijld op een duurzame gegevensdrager de ontvangst van deze verklaring.
 3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 4. De consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
 5. Het product moet worden teruggezonden in zijn oorspronkelijke en volledige staat en in zijn originele verpakking en vergezeld gaan van een kopie van de factuur. Onvolledige, vernielde, beschadigde of vervuilde producten worden niet aanvaard.
 6. Met uitzondering van de gevallen vermeld in artikel 14 de retourkosten komen voor rekening van de consument. Er zal geen enkele terugzending onder rembours worden aanvaard, ongeacht de reden daarvoor.
 7. Met uitzondering van de retourkosten betaalt de website www.edisac.nl alle van de consument ontvangen betalingen onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van rustende verbintenissen, tenzij de consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande dat de consument hier geen kosten van heeft. De ondernemer mag wachten met terugbetaling tot hij het product heeft teruggekregen, of de consument heeft aangetoond dat hij het product heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 8. De consument dient het product onverwijld, doch in ieder geval uiterlijk 14 dagen na de dag waarop het besluit tot herroeping van de overeenkomst aan de ondernemer is medegedeeld, aan de ondernemer terug te zenden of te overhandigen.

 

Artikel 9 - De Prijs

 

De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn aangeduid in euro en inclusief BTW. In de aangekondigde prijzen zijn de verpakkings- en verzendingskosten niet begrepen.

REFLEX BLUE behoudt zich het recht voor de prijzen op elk ogenblik te wijzigen, maar de producten worden gefactureerd op basis van de toepasselijke prijs op het moment van de bestelling.

-      De website www.edisac.nl garandeert u de beste prijs. Indien de consument binnen een termijn van tien dagen na de aankoop van een artikel op de website www.edisac.nl hetzelfde artikel aan een lagere prijs terugvindt op een andere Nederlandse website verbindt REFLEX BLUE zich ertoe om de consument tweemaal het verschil terug te betalen, onder voorbehoud van het respecteren van onderstaande voorwaarden: Het moet gaan om een identiek product: Het product moet nieuw zijn, het moet van hetzelfde merk en hetzelfde model zijn, dezelfde referentie hebben, hetzelfde kleur en dezelfde maat hebben; De kosten van de aangeboden diensten, onder meer de verzendingskosten, de verpakkingskosten, administratieve kosten, enz., moeten gelijkwaardig zijn;

-      Het product dient onmiddellijk beschikbaar te zijn en de leveringstermijn mag niet hoger zijn dan deze voorgesteld door de website www.edisac.nl;

-      Het product dient werkelijk te koop te zijn. De promotionele aanbiedingen die enkel tot doel zouden hebben de consument aan te trekken, zonder werkelijk het product te koop aan te bieden komen bijvoorbeeld niet in aanmerking;

-      Het product moet te koop aangeboden zijn buiten de periodes van uitverkoop, promoties of opruimingen en mogen niet het voorwerp uitmaken van een korting op basis van een promotionele code;

-      Het product mag niet verkocht zijn op een website voor verkoop per opbod of voor particuliere verkoop.

-      Het product moet geleverd worden in Nederland.

Indien aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan, verbindt REFLEX BLUE zich ertoe om aan de consument tweemaal het verschil terug te betalen door bankoverschrijving binnen een termijn van één maand na de ontvangst van het verzoek van de consument. Er wordt slechts één terugbetaling per consument uitgevoerd voor hetzelfde artikel en nadat de consument de volgende gegevens kenbaar heeft gemaakt:

-      De voornaam en de naam van de consument ;

-      het nummer van de bestelling ;

-      de referentie van het artikel op de website www.edisac.nl;

-      de prijs zoals op de website www.edisac.nl ;

-      de naam van de website en de pagina waarop de lagere prijs terug te vinden is.

 

Artikel 10 - De bestelling

 

De bestellingen worden uitgevoerd op de website en kunnen slechts worden genoteerd, indien de consument duidelijk geïdentificeerd is door opgave van zijn e-mailadres (of de specifieke login voor deze website) en zijn wachtwoord, welke strikt persoonlijk zijn.

De algemene voorwaarden zijn op de website terug te vinden in het Nederlands en worden ten laatste op het ogenblik van de bestelling bevestigd door de consument. Zonder aanvaarding van deze algemene voorwaarden kan geen bestelling worden geplaatst.

 

Artikel 11 - Beschikbaarheid

 

Het aanbod van producten blijft geldig zolang de voorraad strekt.

In geval de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd door het niet voorradig zijn van een besteld product, wordt de consument daarvan op elektronische wijze geïnformeerd. De bestelling wordt geannuleerd en de betaling wordt aan de consument terugbetaald naar keuze van REFLEX BLUE op de bankrekening van de consument ten laatste binnen 30 dagen na de betaling door de consument.

 

Artikel 12 - Betaling en veiligheid

 

De regeling van de aankopen gebeurt online via bankkaarten: Visa, MasterCard, of via volgend systemen van direct banking: iDEAL, PayPal.

Alle betalingen zijn beveiligd. Het beveiligingssysteem voor de transacties wordt door de onderneming OGONE (https://www.ogone.com/) beheerd. De persoonlijke informatie, evenals de bankkaartnummers zijn nooit zichtbaar tussen de surfer en de server, de gegevens zijn getekend, gecodeerd en overgebracht door het SSL-protocol (SSL-certificaat) en dit stroomopwaarts van de telebetaling. Het akkoord van het centraal netwerk voor bankkaarten zorgt voor de aanvaarding van de bestelling. De rekening van de consument wordt gedebiteerd met het bedrag van de factuur, dat overeenstemt met de verzonden producten en de vervoerskosten, na het akkoord van het centraal netwerk van bankkaarten.

De keuze van de consument om een ander betalingsmiddel te gebruiken is slechts mogelijk mits een voorafgaand akkoord van REFLEX BLUE.

In geval van het frauduleus gebruik van een bankkaart of van twijfels over de regelmatigheid, behoudt de website www.edisac.nl de mogelijkheid de verzending van de bestelling te schorsen en te vragen enkel een betaling via bankoverschrijving uit te voeren.

Voor zover niets anders is bepaald in de overeenkomst of de aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of, bij het redelijkerwijs ontbreken van een bedenktermijn, binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In het geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt de betalingstermijn aan op de dag waarop de overeenkomst is gesloten.

Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is de ondernemer, nadat de consument door de ondernemer in gebreke is gesteld bij een schriftelijke aanmaning met een termijn van 14 dagen om alsnog aan zijn betalingsverplichting(en) te voldoen, en voor zover betaling binnen deze termijn uitblijft, bevoegd tot buitengerechtelijke maatregelen over te gaan. De daarbij komende buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de consument. Het gaat hier om de kosten over de hoofdsom overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

 

Artikel 13 -  Levering

 

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. De ondernemer verbindt zich tevens jegens de consument om de producten behoorlijk te verpakken, voor zover de aard van de producten zich daar niet tegen verzet, en op zodanige wijze te beveiligen dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.

De op de site gekochte producten worden geleverd op het door de consument bij de bestelling opgegeven adres. Ter informatie: de gemiddelde leveringstermijn bedraagt vier werkdagen.

De overschrijding van de gemiddelde leveringstermijn kan geen annulering van de bestelling, prijskorting of schadevergoeding tot gevolg hebben, zolang de bestelling binnen 30 dagen volgend op de bevestiging van de bestelling aan de consument is geleverd, tenzij een andere leveringstermijn overeen is gekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

Na ontbinding zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer nekent gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Bij ontvangst van het pakket dient de consument onmiddelijk de uitwendige staat ervan te controleren. Indien het pakket sporen van beschadiging of opening vertoont, mag de consument het pakket uitsluitend openen in aanwezigheid van een bevoegd agent van het vervoersbedrijf, teneinde tegensprekelijk vast te stellen of de producten beschadigd zijn. De consument kan in het geval van beschadiging van de verpakking het pakket ook weigeren zodat het naar www.edisac.nl wordt teruggestuurd. De consument mag in geen geval het pakket aanvaarden en tegelijk voorbehoud formuleren voor eventuele beschadigingen, zonder tegensprekelijke vaststelling van deze beschadiging.

 

Artikel 14 - Verzendkosten

 

Met uitzondering van een tegengestelde vermelding op de website en met uitzondering van bestellingen van producten in de uitverkoop, in promotie of met ‘gegarandeerd lage prijs’, zijn de verzendingskosten gratis voor elke bestelling van meer dan 59 euro, alle belastingen inbegrepen, indien leverbaar in Nederland.

De vrijstelling van verzendingskosten geldt eveneens voor elke bestelling van uitsluitend producten in de uitverkoop, met promotie of met ‘een gegarandeerd lagere prijs’ van meer dan 150 euro, alle belastingen inbegrepen, en te leveren in Nederland voor elke bestelling te leveren in Nederland, waarin zowel producten in de uitverkoop, in promotie of met ‘gegarandeerd lage prijs’, als normale producten opgenomen zijn zolang de totaalprijs voor de normale producten, alle belastingen inbegrepen, meer dan 59 euro bedraagt.

REFLEX BLUE behoudt zich het recht deze bedragen op elk ogenblik te wijzigen. Onder deze bedragen wordt een deelname in de verzendingskosten als supplement gefactureerd.

De verzending wordt verzorgd door Bpost.

Voor verzendingen naar het buitenland worden de werkelijke kosten gefactureerd.

 

Artikel 15 - Eigendomsvoorbehoud

 

De producten blijven in eigendom van REFLEX BLUE tot aan de volledige betaling van de prijs. Het risico van de producten gaat over op het moment van levering aan de consument.

 

Artikel 16 - Omruiling

 

Het product kan in een EDISAC winkel worden omgeruild binnen een termijn van 14 dagen na de ontvangst ervan. Het moet zich in zijn oorspronkelijke en volledige staat (verpakking, toebehoren …) bevinden en vergezeld gaan van een kopie van de factuur en van de naar behoren ingevulde retourbon.

Onvolledige, vernielde, beschadigde of vervuilde producten worden niet omgeruild.

 

Artikel 17 - Retour – Terugbetaling

 

Indien het product niet overeenstemt met de bestelling (er is een ander product geleverd qua kleur of model) of een fabricatiefout of beschadiging vertoont moet de consument binnen een termijn van 14 dagen na de ontvangst ervan aan de website www.edisac.nl schriftelijk het probleem signaleren en, in geval van gebreken of beschadigingen,  foto’s van het gebrek of de beschadiging toevoegen.

Indien www.edisac.nl vaststelt dat er een gebrek aan conformiteit is tussen de bestelling en de levering of dat het product een fabricatiefout of een beschadiging vertoont zal de website de consument een retourbon overmaken, met dewelke de klant het product aan www.edisac.nl kan terugzenden op kosten van de website.

De website www.edisac.nl betaalt alle door de consument betaalde sommen terug binnen een maximumtermijn van 14 dagen na de datum waarop www.edisac.nl het geretourneerde product heeft ontvangen. Het bedrag wordt altijd terugbetaald op het oorspronkelijke betaalmiddel waarmee de initiële bestelling werd vereffend.

Indien de consument een product terugzendt omdat het niet beantwoordt aan zijn bestelling en hij het product wenst te ontvangen dat overeenstemt met zijn oorspronkelijke bestelling, moet de consument een nieuwe bestelling plaatsen, waarop de gebruikelijke voorwaarden en condities van toepassing zijn.

 

Artikel 18 - Garantie en aansprakelijkheid

 

REFLEX BLUE is tegenover de consument of een derde niet aansprakelijk voor enige onrechtstreekse schade, bedrijfsschade, winstderving of omzetverlies die zich op eender welke manier voordoet als gevolg van een gebrek in een product of een laattijdige levering van een product.

Sommige producten zijn door de producent (zie de omschrijving bij het product) gewaarborgd tegen fabricatiefouten, maar niet tegen normale sleet ten gevolge van een normaal gebruik, noch tegen een verkeerd gebruik van het product.

De aansprakelijkheid van REFLEX BLUE voor verborgen gebreken is in elk geval beperkt tot het bedrag van de bestelling.

REFLEX BLUE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken op wetgeving van het land waar het product wordt geleverd, buiten Nederland.

REFLEX BLUE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor alle ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het internet, zoals een onderbreking van de diensten, indringing van buitenaf (hacking), of aanwezigheid van virussen.

 

Artikel 19 - Nominatieve informatie en bescherming van persoonsgegevens

 

Het verstrekken van persoonlijke informatie in het kader van de verkoop op afstand is verplicht. Deze informatie is noodzakelijk om de bestellingen te verwerken, de producten te leveren en voor de facturatie. Deze informatie wordt, onder voorbehoud van wat hierna wordt uiteengezet, vertrouwelijk behandeld.

 

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de consument is REFLEX BLUE, gevestigd te Bailleul. De verwerking van deze gegevens gebeurt met het oog op de afhandeling van de bestellingen, de facturatie, de boekhouding, het opmaken van statistieken, het beheer van de klantenrelaties en de commerciële informatieverstrekking door REFLEX BLUE en haar handelspartners. De persoonlijke gegevens van de consument mogen met het oog op directe marketingdoeleinden aan de partners van REFLEX BLUE worden meegedeeld. Hierdoor kan het zijn dat de consument handelsaanbiedingen van derden ontvangt. In dat verband wordt bepaald dat de adresgegevens aan de handelspartners van REFLEX BLUE mogen worden medegedeeld, tenzij de consument zich uitdrukkelijk hiertegen verzet.

 

De consument heeft te allen tijde het recht om de op hem betrekking hebbende gegevens in te zien of te wijzigen. Hiervoor dient hij schriftelijk, dan wel op elektronische wijze, contact op te nemen met de website www.edisac.nl, samen met een kopie recto verso van de identiteitskaart. De consument mag zich ook op ieder ogenblik verzetten tegen de verstrekking van deze gegevens aan derden door een e-mail of brief te sturen met mededeling: “Ik verzet mij tegen de communicatie van mijn persoonsgegevens aan derden met het oog op directe marketingdoeleinden”.

 

Dit alles overeenkomstig de rechten van de consument in de wet van 6 juli 2000 met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

 

Artikel 20 - Intellectuele rechten

 

Alle op de website weergegeven teksten, commentaren, werken, illustraties en afbeeldingen zijn beschermd krachtens het auteursrecht, het merkenrecht, het octrooirecht en het afbeeldingsrecht. Zij zijn de volle en algehele eigendom van REFLEX BLUE.

Enkel het privégebruik van de website is toegestaan. Elk ander gebruik kan worden beschouwd als namaak en worden bestraft, onverminderd de andere rechten van REFLEX BLUE.

Elke volledige of gedeeltelijke herdruk van de catalogus van de site is strikt verboden.

 

Artikel 21 - Toepasselijk recht - Geschillen

 

De overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

In geval van geschil is uitsluitend de Rechtbank van Rotterdam bevoegd.

 

Artikel 22 - Wijziging van de algemene verkoopsvoorwaarden – Klachten – Klantenservice

 

REFLEX BLUE behoudt zich het recht voor de algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Wijzigingen van de algemene voorwaarden gelden ook gedurende de looptijd van het aanbod. Wijzigingen zijn slechts van kracht na bekendmaking op de webpagina van de ondernemer, per elektronische dan wel schriftelijke berichtgeving of door publicatie op enig andere daartoe geëigende wijze, met dien verstande dat bij eventuele strijdigheid gedurende de looptijd van het aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Indien de consument de wijziging van de algemene voorwaarden niet wil accepteren, is hij gerechtigd de overeenkomst gedurende de looptijd van het aanbod te ontbinden.

Voor de klantenservice en elke klacht kan de consument zich wenden tot : klantendienst@edisac.nl.

 

 

BIJLAGE I - MODELFORMULIER VOOR ONTBINDING/ HERROEPING

 

Aan : www.edisac.nl, deel uitmakend van de vereenvoudigde naamloze vennootschap REFLEX BLUE, gevestigd te Parc d’activités de la Verte Rue, Allée des Prêles, 59270 Bailleul, Frankrijk, e-mail: klantendienst@edisac.nl.

Ik/ Wij (*) deel/ delen (*) u hierbij mede dat ik/ wij (*) onze overeenkomst betreffende verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/ herroepen (*)

 

Besteld op (*)/ Ontvangen op (*)

______________________________________

_____________________________________

 

Naam/ Namen consument(en)

______________________________________

______________________________________

 

Adres consument(en)

______________________________________

______________________________________

______________________________________

 

Handtekening van consument(en) (**)

 

 

 

Datum

______________________________________

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

(**) Alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend.

 

BIJLAGE II - INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN HET MODELFORMULIER VOOR ONTBINDING/ HERROEPING

 

 1. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
 2. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed, dan wel het laatste goed, fysiek in bezit krijgt.
 3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor ontbinding of herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
 4. Uw verklaring dient te worden gericht aan : www.edisac.nl, deel uitmakend van de vereenvoudigde naamloze vennootschap REFLEX BLUE, gevestigd te Parc d’activités de la Verte Rue, Allée des Prêles, 59270 Bailleul, Frankrijk, klantendienst@edisac.nl;
 5. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via de website www.edisac.nl. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.
 6. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 7. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
 8. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 9. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
 10. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
 11. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen